دستاورد: اصلاح ماده (10) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط هیئت وزیران و حذف ارائه سند محل کسب با کاربری غیر مسکونی برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی

الزام به ارائه سند ملکیت محل کسب برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی، طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی و شروع فعالیت اقتصادی و تجاری تبدیل شده بود و مستندات به خوبی نشان می‌داد که حجم انبوهی از تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی به واسطه این دستورالعمل، مسکوت مانده بود. و حال، با مصوبه هیات وزیران، دریافت کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی و متقاضیان شروع به کسب و تجارت تا حدود زیادی تسهیل شده‌است.