اراک، انتهای خیابان هپکو، کمربندی شمالی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، طبقه4
086-33433405
086-33433406
086-33433220
381889667

https://chat.whatsapp.com/CtH7r0HQHR0FPk0ZkkSbyS