معرفی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

با تاسیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی از سال 1389، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا دبیرخانه شورای ملی مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران در مقام دبیر شورا فعالیت خود را آغاز نماید.
همچنین در ادامه تاسیس دبیرخانه شوراي گفت‌وگو در سطح ملی، دبیرخانه شوراهاي گفت‌وگوي استاني نيز از سال 1390 در اتاق های بازرگانی مراکز استانی و زیر نظر رئیس هر اتاق بعنوان دبیر شورای استان شروع به کار نمودند تا وظایف شورای گفت و گو را در سطوح استانی پیگیری نمایند.
دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی مستقر در اتاق ایران، و همچنین دبیرخانه های شورای گفت و گوی استانی مستقر در اتاق های استانی، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی هستند تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک کنند.