اعضای دبیر خانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

دکتر ناصر بیکی

دبیر شورای  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

مهندس علیرضا خلیلی

سرپرست دبیرخانه شورای  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

 

سعید قلی نیک

کارشناس مسئول دبیرخانه شورای  گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی استان

علیرضا بختیاری

کارشناس دبیرخانه شورای  گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی استان