پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی- بهار 1402

  • سال 1390، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند.

به موجب ماده 4 این قانون:

  • ((اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها،بخش ها و فعالیت های اقتصادی،سنجش و اعلام نمایند ))

پایش ملی محیط کسب و کار ایران -بهار 1402