قوه مجریه

نوربخش عسگری

دئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

علی جودکی

مدیر کل صمت استان

علی صفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

جمشید امیدی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

سعید ملااسماعیلی

مدیر امور اقتصادی و دارایی استان

احداله امیری

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان (بانک ملی)

قوه قضائیه

قوه مقننه

علی اکبر کریمی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

محمد حسن آصفری

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

شهرداری و شوراها

روسای اتاق ها

ناصر بیکی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیر شورای گفت و گوی استان مرکزی

جعفر مددی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی

حسین خسروبیگی

رئیس اتاق تعاون استان مرکزی

مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی