بخشنامه بانک مرکزی درخصوص پرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و فعالان گردشگری صادر گردید:

با پیگیری شورای گفت و گوی استان مرکزی صورت گرفت:
پیرو مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص استمهال تسهیلات بانکی و ارائه تسهیلات جدید به فعالین حوزه گردشگری بخشنامه بانک مرکزی صادر گردید:

 

“بازپرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری، تا پایان سال 1400 امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود تا پس از آخرین قسط وصول گردد. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول این بند می شود”