دستور جلسات و مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسات و مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1401/10/09 دستور جلسه شرح دستور مصوبه(استانی) خبر جلسه توضیحات و اقدامات   عنوان دستور:…

به خواندن ادامه دهید